DGB Bundeskongress 2018

DGB Bundeskongress 2018

Technische Leitung Netzwerk “Digitaler Kongress”, Richtfunkanbindung Hotel Estrel, WLAN für 2000 Teilnehmer, Live Streaming des Kongresses.